00-MAQUETA-1
00-mostras
00-3D
00-foto-obra
00-maqueta-2
00-3D2
00-esquema
00-graficos
00-MAQUETA-1
00-mostras
00-3D
00-graficos
00-maqueta-2
00-foto-obra
00-esquema
00-3D2

Proxectos de arquitectura

Nova edificación, ampliacións, derrubas, reformas, rehabilitacións, deseño de interiores, montaxes expositivos, escenografía teatral, adaptación ó ambiente e ás novas normativas.

Dirección de obra

Os proxectos non se rematan cando se entrega un proxecto de execución, o proceso construtivo esixe constantes modificacións e adaptacións á realidade construtiva, de modo que se garanta un resultado satisfactorio para o cliente.

Peritaxe e Inspección
Técnica de Edificios

Gran experiencia en declaracións de ruína, danos na edificación, reparacións técnicas.

Deseño integral para
actividades comerciais

Reforma de local, imaxe corporativa, publicidade.

Proxectos de urbanización

Espazos públicos, parcelacións, urbanizacións, plans parciais.

Asesoramento urbanístico

Posibilidades de construción, edificabilidade, experiencia en infraccións urbanísticas e legalizacións.